+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem karnym w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku i sześciu miesięcy może ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie tej kary w systemie dozoru elektronicznego. Dopuszczalne jest również zastosowanie tego systemu w stosunku do osób skazanych kilkoma wyrokami pod warunkiem, iż suma orzeczonych nimi kar pozbawienia wolności nie jest wyższa od wskazanego powyżej okresu czasu.

Co to jest dozór elektronicznym – rodzaje

Przez dozór elektroniczny rozumiemy kontrolę zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować:

  • przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny)
  • bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny)
  • zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy)

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór stacjonarny. Środki karne i zabezpieczające w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny. Nadzór nad wykonywaniem kar z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz orzekanie w sprawach dotyczących wykonania tych kar należą do Sądu Okręgowego, w którego okręgu przebywa skazany.

Dopuszczalność wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Kara może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi.

Jeżeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, warunkiem rozpoczęcia dozoru stacjonarnego jest uprzednia pisemna zgoda tych osób złożona do sądu, obejmująca także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych.

Cofnięcie zgody po wydaniu postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne.

Kiedy możliwe jest zezwolenie przez sąd na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (tzw. multirecydywa)
  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego;
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne

Czy można ubiegać się o dozór elektroniczny po rozpoczęciu odbywania kary pozbawienia wolności

Tak, jest to możliwe. Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem zawierającym wskazanie okoliczności wymaganych ustawą oraz zgodą dorosłych domowników.

Postanowienie i zażalenie

Sąd penitencjarny powinien rozpoznać sprawę w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Na postanowienie sądu penitencjarnego przysługuje zażalenie, które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni liczonym od dnia następnego po dniu, w którym zostało wydane postanowienie. Zażalenie rozpoznaje właściwy Sąd Apelacyjny.

Kontakt

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kwestią złożenia wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego lub potrzebujecie pomocy w toku trwającego już postępowania zapraszam do kontaktu z Kancelarią: http://kancelaria-krupinski.pl/tel-605-930-513-730-930-513/

Leave a Reply