+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Nakaz zapłaty – co to takiego?

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem wydawanym przez sąd, mocą którego jesteśmy zobowiązani do zapłaty na rzecz drugiej strony wskazanych w nim kwot pieniężnych najczęściej wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi. W przypadku jego niezaskarżenia ma on moc identyczną jak wyrok i możliwe jest egzekwowanie zasądzonych w nim należności przez komornika sądowego.

Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej?

Jeżeli zostanie nam doręczony nakaz zapłaty w pierwszej kolejności musimy zanotować sobie dokładną datę jego odebrania. Jest to ważne przede wszystkim dlatego, że wraz z doręczeniem nam nakazu zapłaty bieg rozpoczyna 14-o dniowy termin do jego zaskarżenia. Do terminu tego nie wliczamy dnia jego doręczenia. Wliczamy jednak występujące po jego doręczeniu dni wolne od pracy w tym soboty, niedziele i święta.

Pamiętajmy również, że w przypadku, gdybyśmy przegapili termin do zaskarżenia nakazu zapłaty to złożony przez nas środek zaskarżenia zostanie przez sąd odrzucony a nakaz zapłaty uprawomocni się. Wierzyciel uzyska możliwość przekazania go komornikowi w celu przymusowej egzekucji zasądzonych należności. O tym, co należy zrobić w przypadku przekroczenia terminu do zaskarżenia nakazu zapłaty napiszę w kolejnym wpisie. Aby uzyskać informacje o jego opublikowaniu proszę polubić stronę Kancelarii na fb (skrót do strony z prawej strony artykułu).

Wraz z nakazem zapłaty sąd doręcza odpis pozwu oraz wszystkich załączników, jakie zostały do niego dołączone przez powoda. Umożliwi to ustosunkowanie się do pozwu a w konsekwencji skuteczne zaskarżenie nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty – rodzaje

Nakaz zapłaty może zostać wydany w trzech jego odmianach co ściśle jest powiązane z postępowaniem, w ramach którego jest wydawany:

 1. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu: dokumentem urzędowym; – zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem (np. podpisaną fakturą); – wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu. Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym również przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W przypadku przejścia na powoda praw z weksla lub czeku, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów uzasadniających roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla lub czeku.
 2. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, który jest tematem niniejszego opracowania – wydawany jest w pozostałych przypadkach, w których dopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty. Dotyczy to sytuacji, gdy wierzyciel dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach – jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydawany jest w sytuacji, gdy wierzyciel nie dysponuje żadnym z dokumentów wymienionych w punkcie powyżej.
 3. Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wydawany jest przez tzw. e-Sąd w Lublinie na podstawie elektronicznie złożonego wniosku i bez konieczności załączania jakichkolwiek dokumentów.

Co istotne bez względu na rodzaj nakazu zapłaty termin do jego zaskarżenia wynosić będzie zawsze 14 dni. Istotne różnice występują jednak w sposobie ich zaskarżenia o czym poniżej.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – jak go zaskarżyć?

Termin do zaskarżenia nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak zostało to wskazane powyżej, wynosi 14 dni. Przed upływem tego terminu należy złożyć tzw. sprzeciw od nakazu zapłaty. Od czasu uchylenia przepisów o konieczności wykorzystania odpowiednich formularzy sądowych w sprawach objętych tzw. postępowaniem uproszczonym (np. sprawy o zapłatę z umowy do kwoty 20.000 zł) należy go złożyć w zwykłej formie pisemnej.

Sprzeciw składamy do sądu, który wydał nakaz zapłaty bez względu na to, czy został on wydany przez sędziego czy też referendarza sądowego. Sprzeciw składamy podpisany przynajmniej w dwóch egzemplarzach (jeżeli w sprawie występuje poza nami jedynie jeszcze jeden podmiot – np. powód). W przypadku, gdy podmiotów tych jest więcej musimy załączyć tyle odpisów (egzemplarzy) sprzeciwu, aby każdy podmiot otrzymał jeden egzemplarz. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kilka podmiotów reprezentowanych jest przez jednego pełnomocnika. W takiej sytuacji dla wszystkich podmiotów reprezentowanych przez tego pełnomocnika załączamy jeden egzemplarz sprzeciwu.

Skutki wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Skuteczne złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym skutkuje utratą prze niego mocy i rozpoznaniem sprawy na zasadach ogólnych a więc co do zasady po przeprowadzeniu rozprawy.

Aby sprzeciw odniósł zamierzony skutek musi przede wszystkim być złożonym w terminie oraz zaskarżać nakaz zapłaty w zamierzonym przez nas zakresie.

Pamiętajmy, że jeżeli wskażemy, iż nakaz zapłaty zaskarżamy w całości – spowodujemy utratę obowiązywania całego nakazu. W przypadku, w którym wskażemy, iż nakaz zapłaty zaskarżamy jedynie np. w zakresie jednej z kilku wskazanych w nim kwot – w pozostałym, niezaskarżonym zakresie nakaz zapłaty uprawomocni się. W takim przypadku sprawa toczyć się będzie w dalszym ciągu jedynie w zakresie zaskarżonej kwoty a w pozostałym zakresie nakaz zapłaty będzie mógł być opatrzony klauzulą wykonalności i jako tytuł wykonawczy trafić do komornika.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak go napisać?

Sprzeciw od nakazu zapłaty musi wskazywać:

 • sąd, do którego jest kierowany (będzie to sąd, który wydał nakaz zapłaty)
 • oznaczenie stron (wskazujemy zarówno dane powoda, czyli wierzyciela) jak i nasze dane, wskazujemy również nasz numer PESEL
 • oznaczenie pisma – czyli sprzeciw od nakazu zapłaty
 • wskazanie zakresu zaskarżenia – a więc czy zaskarżamy go w całości czy jedynie w jakiejś części
 • zarzuty, które należy podnieść przed wdaniem się w spór co do zasady (a więc np. to, że sprawa jest rozpoznawana przez niewłaściwy miejscowo sąd),
 • inne zarzuty – np. zarzut przedawnienia, potrącenia, spełnienia świadczenia,
 • nasze twierdzenia co do istoty sprawy i wskazanie okoliczności, którym zaprzeczamy
 • dowody na potwierdzenie naszych twierdzeń lub zaprzeczenie twierdzeniom drugiej strony.

Sprzeciw musi być podpisany przez pozwanego lub jego pełnomocnika. W przypadku, gdy sprzeciw podpisywany jest przez pełnomocnika należy załączyć do niego pełnomocnictwo podpisane przez pozwanego. Pamiętajmy również, iż pełnomocnikiem osoby fizycznej w sprawie cywilnej w postępowaniu sądowym poza adwokatem lub radcą prawnym może być jedynie współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Koszty wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie jest uzależnione od wniesienia opłaty sądowej. Nie oznacza to jednak, że w przypadku przegrania procesu sąd nie obciąży nas tymi kosztami. Składają się na nie opłata od pozwu, koszty ewentualnych opinii biegłych lub wezwania świadków oraz koszty zastępstwa procesowego strony wygrywającej sprawę.

Kontakt

Jeżeli otrzymaliście Państwo nakaz zapłaty zachęcam do kontaktu z Kancelarią. Prawidłowe złożenie nakazu zapłaty ze złożeniem odpowiednich wniosków dowodowych i podniesienie wszystkich zarzutów procesowych rzutować będzie na przebieg procesu i jego ewentualne wygranie. Po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty zgłaszanie dalszych wniosków dowodowych i twierdzeń ulega znaczącym ograniczeniom a w pewnych przypadkach będzie już niemożliwe. Tym samym warto zastanowić się nad udziałem Kancelarii w procesie już na tym etapie postępowania. Zapraszam do kontaktu z kancelarią: http://kancelaria-krupinski.pl/tel-605-930-513-730-930-513

18 maja 2020 r.

adwokat Marcin Krupiński

Related Posts

Leave a Reply