+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Kiedy może zostać wydany?

Nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym jest orzeczeniem wydawanym jedynie przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. Orzeczenie to w przypadku jego niezaskarżenia ma moc wyroku sądowego i może po nadaniu klauzuli wykonalności stanowić tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji komorniczej. Zwłaszcza z tego ostatniego względu nigdy nie należy lekceważyć faktu jego otrzymania.

Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym może zostać wydany w okolicznościach zbliżonych do zwykłego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Przedstawiłem je szczegółowo w poprzednim artykule opublikowanym na blogu.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie może jednak zostać wydany, jeżeli:

  • powód (wierzyciel) dochodzi roszczenia innego niż pieniężne,
  • doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju.

Co istotne nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu. Przepis ten ograniczył zatem dochodzenie tą drogą bardzo starych a tym samym przedawnionych roszczeń, choć jak pokazuje praktyka – nie wszystkich. Pamiętać musimy przy tym, iż niektóre roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem krótszego niż trzyletni terminu przedawnienia.

Kiedy nakaz jest prawidłowo doręczony?

Nakaz zapłaty jest prawidłowo doręczony w przypadku, gdy jego odbiór potwierdzi swoim podpisem adresat wskazany jako pozwany. Jeżeli nakaz zapłaty nie zostanie doręczony pomimo dwukrotnej awizacji przesyłki (przesyłka z nakazem zapłaty będzie oczekiwała na jej podjęcie łącznie przez 14 dni) to skutek doręczenie nastąpi z upływem ostatniego dnia, w którym możliwe jest odebranie przesyłki. Warunkiem skuteczności takiego doręczenia będzie jednak to, aby adres pod który została podjęta próba doręczenia pokrywał się z adresem ujawnionym w rejestrze PESEL, gdy adresat odmówi podjęcia przesyłki a listonosz uczyni o tym wzmiankę na kopercie lub jeżeli adres, pod który został wysłany nakaz zapłaty jest adresem wskazanym w rejestrze sądowym podmiotu podlegającego rejestracji w takim rejestrze. We wskazanych powyżej przypadkach mamy nadal prawo do wniesienia sprzeciwu, jednak termin będzie biegł od dnia kolejnego od dnia ostatniego, w którym możliwe myło odebranie listu z poczty.

W przypadku, gdy doręczenie przesyłki okaże się nieskuteczne (nie można jej doręczyć w kraju) sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty (czyli wskaże prawidłowy adres pozwanego). Jeżeli również ten adres okaże się niewłaściwy – sąd bezwarunkowo umorzy postępowanie.

Otrzymałem nakaz zapłaty i co dalej

Tak jak w przypadku otrzymania jakiegokolwiek innego pisma z sądu lub urzędu w pierwszej kolejności proponuję zapisać datę jego odbioru. Nie ma przy tym znaczenia czy pocztę odbierzemy od listonosza czy też po znalezieniu awizo dopiero na poczcie. Liczy się dzień faktycznego odbioru przesyłki.

Od dnia odbioru nakazu zapłaty mamy dwa tygodnie na wysłanie środka zaskarżenia jakim jest sprzeciw. Do nakazu zapłaty załączony będzie pozew. Dzięki temu możliwe będzie ustosunkowanie się do zawartych w nim żądań a przede wszystkim możliwe będzie ustalenie od kogo pochodzi, jakiego roszczenia dotyczy i umożliwi podniesienie skutecznych zarzutów.

Sprzeciw w swojej formie nie wydaje się być pismem zbyt skomplikowanym ani sformalizowanym. W szczególności nie załącza się do niego dowodów (ani tych z dokumentu ani tez nie wskazuje np. świadków, których chcielibyśmy przesłuchać). Nie mniej wadliwe sformułowanie tego środka zaskarżenia nie wywoła oczekiwanego rezultatu w postaci umorzenia postępowania lecz doprowadzi do uprawomocnienia się tego nakazu i pozwoli skierować wierzycielowi na drogę postępowania egzekucyjnego. Pamiętać musimy również, iż nawet w przypadku skutecznego zaskarżenia nakazu zapłaty i umorzenia postępowania powód będzie miał trzy miesiące na ponowne skierowanie sprawy do sądu w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze. W takim przypadku skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na żądanie stron sąd, rozpoznając sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Kontakt

W przypadku otrzymania przez Państwa nakazu zapłaty zapraszam do kontaktu z Kancelarią: http://kancelaria-krupinski.pl/tel-605-930-513-730-930-513. Po zapoznaniu się ze sprawą pomożemy skutecznie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty oraz udzielimy informacji jakie kroki należy podjąć po otrzymaniu kolejnych pism z sądu.

Related Posts

Leave a Reply