+48 605 - 930 - 513
·
kancelaria@kancelaria-krupinski.pl
Poniedziałek - Czwartek 09:00-18:00 / Piątek 10:00 - 16:00
·
Porady
Online
10 Lat
Doswiadczenia
Obsługujemy
na terenie całego Kraju
Zamów Poradę

Miałeś wypadek i zastanawiasz się czy przysługuje Ci odszkodowanie?

Wiele osób, które były ofiarami wypadków, w tym komunikacyjnych, zastanawia się czy możliwe jest chociażby odzyskanie środków wydanych na leczenie. Często zniechęcone zawiłością postępowania przed sądem rezygnują z przysługującego im zadośćuczynienia i odszkodowania lub zadowalają się znacząco zaniżoną kwotą wypłacaną przez zakład ubezpieczeń. A z mojego doświadczenia wynika, iż zakłady ubezpieczeń wypłacają dobrowolnie kwoty nawet dziesięciokrotnie niższe od tych, które udaje się później uzyskać przed sądem.

Do jakich świadczeń masz prawo?

W przypadku odniesienia obrażeń np. w wypadku lub na skutek przestępstwa przysługuje nam kilka niezależnych od siebie roszczeń:

  • zadośćuczynienie – rodzaj odszkodowania za szkodę niematerialną, a więc krzywdę związaną np. z bólem odczuwanym na skutek odniesionych obrażeń, zaprzepaszczeniem życiowych planów, utratą możliwości uprawiania ulubionego sportu, świadomością utraty dotychczasowej sprawności fizycznej, odniesienia uszczerbku na zdrowiu; kwoty zasądzanych przez sąd zadośćuczynień sięgają w niektórych przypadkach kilkuset tysięcy złotych a ich wysokość uzależniona jest od wykazania przed sądem stopnia odczuwanych cierpień oraz pozostałych, wskazanych m.in. powyżej okoliczności, rzutujących bezpośrednio na jego wysokość; ostateczna kwota zadośćuczynienia jest zasądzana zgodnie z uznaniem sądu a zatem warto przedstawić odpowiednią argumentację i dowody mające na celu wykazanie stopnia cierpień fizycznych i psychicznych;
  • odszkodowanie – jest to rekompensata za poniesione straty materialne a więc np. koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku, zwrot kosztów holowania i pojazdu zastępczego, zniszczone przedmioty, w tym ubrania, utracony zarobek, poniesione koszty leczenia i rehabilitacji; sąd zasądzi kwotę odpowiadającą wysokości poniesionej szkody;
  • renta na przyszłość mająca zapewnić środki finansowe na zakup w okresie leczenia i rehabilitacji leków, przeprowadzenie zabiegów medycznych i dalszej rehabilitacji, opieki nad chorym ale i jego dzieckiem w okresie w jakim utracił samodzielność i nie był on w stanie jej sprawować, koszty pomocy innej osoby przy zwykłych czynnościach życia codziennego wymagających np. sprawności fizycznej sprzed zdarzenia i inne;
  • renta wyrównawcza – renta mająca na celu wyrównanie utraconego w przyszłości zarobku co ma miejsce np. w okresie pobierania renty z ZUS, która jest niższa od otrzymywanego do chwili wypadku wynagrodzenia za pracę.

Co będzie potrzebne?

Uzyskanie wskazanych świadczeń w optymalnej wysokości uzależnione jest m.in. od zgromadzenia dokumentów potwierdzających okoliczności wypadku, odniesione obrażenia i poniesione koszty leczenia, wskazanie innych dowodów potwierdzających te okoliczności (np. świadkowie lub biegli sądowi) ale również odpowiednie przedstawienie sprawy sądowi.

Zabezpieczenie roszczenia

Pamiętać należy również, iż istnieje możliwość uzyskania zabezpieczenia w toku trwającego procesu. W tym celu składając pozew konieczne jest uzupełnienie go o wniosek, w którym zażądamy aby sąd na czas procesu nakazał zakładowi ubezpieczeń (lub w pewnych okolicznościach sprawcy szkody) wypłatę kwot pieniężnych na pokrycie np. ponoszonych przez nas w tym okresie kosztów leczenia, opieki czy utraconych zarobków. Złożenie takiego wniosku nie wiąże się z dodatkową opłatą pod warunkiem, iż jest on złożony wraz z pozwem.

Koszty postępowania

Koszt dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania i rent przed sądem związany jest bezpośrednio z opłatą od pozwu, która co do zasady wynosi 5% dochodzonej kwoty. Możliwe jest jednak złożenie wniosku o zwolnienie z tej opłaty jak również pozostałych kosztów procesu w tym z kosztów opinii biegłych. W celu uzyskania zwolnienia wniosek należy uzupełnić odpowiednio wypełnionym formularzem zawierającym oświadczenie o stanie majątkowym.

Przedawnienie

Roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania przedawnia się z upływem 3 lat ale przypada zawsze na koniec roku kalendarzowego. W przypadku, gdy szkoda była wyrządzona przestępstwem okres ten ulega wydłużeniu do lat 20, warto zatem skorzystać z porady specjalisty w celu ustalenia, czy pomimo upływu okresu trzyletniego możliwe jest nadal dochodzenie roszczeń. Być może nie wszystko jeszcze stracone.

20 lutego 2021

adw. Marcin Krupiński

Related Posts

Leave a Reply